پاسخ به پرسش #40798

بهتر هست در صورت اتمام زمان شارژ دستگاه جدا شود و هنگامی که از شارژ خالی شد مجدد به برق برای شارژ شدن وصل شود. اینگونه طول عمر باتری بله بهتر و بیشتر می‌شود.