پرسش درمورد محصول توستر نان مباشی مدل ME-TST104 (#39678)

کالا امروز بدستم رسید بعد از باز کردن قطعات درست متصل نشده و قسمت لمسیش بیرون زدگی داره . چیکار کنم